Calendari 2020

Gener 

Illbruck

cat

es

Durada de la promoció:
Del 13-01-2020 al 15-02-2020
 
Descripció de la promoció:

PACK ESTALVI 


Obligació de compra:

  • 1 pallet FM310 (64 caixes)

  • 64 pistoles AA230 (millorem el nostre cost)

  • 72 PU700 (6 caixes) (millorem el nostre cost)

  • 72 AA290 (6 caixes) sense càrrec.

  • TOTAL: 2.511€


Quan fer la comanda:

S'enviarà automàticament la setmana del 13 gener

Visita delegats:  

Setmana del 13 de gener


Suports de la promoció:
Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.
 
Frase a posar en els suports:

"Aquest mes, promo de Illbruck"
 
Com cobrar del proveïdors:

Descompte afegit en producte, producte sense càrrec

Durada de la promoción:

Del 13-01-2020 al 15-02-2020 

Descripción de la promoción: 

PACK AHORRO

Obligación de compra:

  • 1 palet FM310 (64 cajas)

  • 64 pistolas AA230 (mejoramos nuestro coste)

  • 72 PU700 (6 caixes) (mejoramos nuestro coste)

  • 72 AA290 (6 caixes) sin cargo.

  • TOTAL: 2.511€

 

Cuando hacer el pedido:

Se enviará automáticamente la semana del 13 de enero

Visita delegados: 

Semana del 13 de enero

 

Soporte de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. 

 

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes, promo de Illbruck"

 

Com cobrar del proveedor:

Descuento añadido en el producto, producto sin cargo.

 

 

Febrer 

Weber

cat

Durada de la promoció:

Del 01-02-2020 al 31-03-2020 

Descripció de la promoció:

Promo interna: dte. Afegit del 15%

Obligació de compra:

5 palets

Quan fer la comanda:

1era  setmana de febrer

Visita delegats:  

1era  setmana de febrer

 

Suports de la promoció:

No fer res. Promo interna 

Frase a posar en els suports:

No fer res. Promo interna 

Com cobrar del proveïdors:

Dte. Del 15% en factura

es

Durada de la promoción:

Del 01-02-2020 al 31-03-2020 

Descripción de la promoción:

Promo interna: dto. añadido del 15%

 

Obligación de compra:

5 palets

Cuando hacer el pedido:

1era  semana de febrero

Visita delegados: 

1era  semana de febrero

 

Soporte de la promoción:

No hacer nada. Promo interna 

 

Frase a poner en los soportes:

No hacer nada. Promo interna 

  

Com cobrar del proveedor:

Dto. Del 15% en factura

 

Febrer

Sika

cat

Durada de la promoció:

Del 15-02-2019 al 15-03-2019

 

Descripció de la promoció:

Oferta ​Sika Fill 200

Obligació de compra:

Unitats mínimes de la proposta:

sikafill 200 20 kg


1 palet (33) mismo color 43%, 2,12€/kg
3 palets 45%, 2,05€/kg
5 palets 47%, 1,97€/kg

 

I si afegim:
20 botes sikafill 300 de 12 kg al 40%
4% adicional als descomptes del sikafill 200

 

Quan fer la comanda:

2ª  setmana de febrer

Visita delegats:  

2ª  setmana de febrer

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Sika"

 

Com cobrar del proveïdors:

Descomte amb factura

es

Durada de la promoción:

Del 15-02-2019 al 15-03-2019 

Descripción de la promoción:

Oferta ​Sika 200

 

Obligación de compra:

Unidades mínimas de la propuesta

 

sikafill 200 20 kg


1 palet (33) mismo color 43%, 2,12€/kg
3 palets 45%, 2,05€/kg
5 palets 47%, 1,97€/kg

 

I si afegim:
20 botes sikafill 300 de 12 kg al 40%
4% adicional als descomptes del sikafill 200

Cuando hacer el pedido:

2ª semana de febrero

Visita delegados: 

2ª semana de febrero

 

Soporte de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuesto, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Sika 

  

Com cobrar del proveedor:

Descuento en factura

 

Març

Weber

cat

Durada de la promoció:

Del 01-02-2020 al 31-03-2020 

Descripció de la promoció:

Promo interna: dte. Afegit del 15%

Obligació de compra:

5 palets

Quan fer la comanda:

1era  setmana de febrer

Visita delegats:  

1era  setmana de febrer

 

Suports de la promoció:

No fer res. Promo interna 

Frase a posar en els suports:

No fer res. Promo interna 

Com cobrar del proveïdors:

Dte. Del 15% en factura

es

Durada de la promoción:

Del 01-02-2020 al 31-03-2020 

Descripción de la promoción:

Promo interna: dto. añadido del 15%

 

Obligación de compra:

5 palets

Cuando hacer el pedido:

1era  semana de febrero

Visita delegados: 

1era  semana de febrero

 

Soporte de la promoción:

No hacer nada. Promo interna 

 

Frase a poner en los soportes:

No hacer nada. Promo interna 

  

Com cobrar del proveedor:

Dto. Del 15% en factura

 

Març

Sika

cat

Durada de la promoció:

Del 15-02-2019 al 15-03-2019

 

Descripció de la promoció:

Oferta ​Sika 11fc, 111fc

 

Obligació de compra:

Unitats mínimes de la proposta:

 

sikaflex 11 FC màxim 40 cajas colores variados > 37%

sikaflex 111 FC màxim 40 cajas colores variados > 42%


Si afegim


sikaflex 118, mínim 2 cajas, 2% adicional
sikaflex cristal, mínim 2 cajas, 2% adicional

els dtes s'acumulen… 37+2+2 o 42+2+2

 

Quan fer la comanda:

1ª  setmana de març

Visita delegats:  

2ª  setmana de març

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Sika"

 

Com cobrar del proveïdors:

Descomte amb factura

es

Durada de la promoción:

Del 15-02-2019 al 15-03-2019 

Descripción de la promoción:

Oferta ​Sika 11fc, 111fc

 

Obligación de compra:

Unidades mínimas de la propuesta

 

sikaflex 11 FC máximo 40 cajas colores variados > 37%

sikaflex 111 FC máximo 40 cajas colores variados > 42%


Si añadimos:


sikaflex 118, mínimo 2 cajas, 2% adicional
sikaflex cristal, mínimo 2 cajas, 2% adicional

els dtos se acumulan… 37+2+2 o 42+2+2

Cuando hacer el pedido:

1ª semana de marzo

Visita delegados: 

semana de marzo

 

Soporte de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuesto, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Sika 

  

Com cobrar del proveedor:

Descuento en factura

 

Abril

Algiss

cat

Durada de la promoció:

Del 01-04-2020 al 30-04-2020

 

Descripció de la promoció:

 ALGISS CRISTAL, 4X3, excepte Ready

Obligació de compra:

4 palets per referencia que es vulgui comprar

 

Quan fer la comanda:

S'enviarà automàticament

Visita delegats:  

Última setmana de març

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

Roll-up del proveidor

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Cristal"

 

Com cobrar del proveïdors:

Descomte afegit en factura

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-04-2020 al 30-04-2020

Descripción de la promoción:

ALGISS CRISTAL, 4X3, excepto Ready

Obligación de compra:

4 palets por referencia que se quiera comprar

Cuando hacer el pedido:

Se enviará automaticamente

Visita delegados:  

Última setmana de marzo

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. Roll-up del proveedor

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Cristal"

Como cobrar del proveedor:

Descueno añadido en factura

 

Maig-Juny

Ceys

cat

es

Durada de la promoció:

Del 18-05-2019 al 30-06-2010

 

Descripció de la promoció:

Promoció  Barrera Total i Hybrid

 

Obligació de compra:

 

 

 

 

 

Quan fer la comanda:

s'enviaran automaticament

 

Visita delegats:  

1era setmana d'abril

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

Com cobrar del proveïdors:

Dte afegit en factura del 16%

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador . 

El proveidor aportarà una de les següents opcions:

 

Durada de la promoción:

Del 18-05-2019 al 30-06-2010

Descripción de la promoción:

Promoció  Barrera Total i Hybrid

Obligación de compra:

 

Cuando hacer el pedido:

Se mandará automáticamente

Visita delegados:  

1a semana de abril

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Ceys"

Com cobrar del proveedor:

Dto añadido en factura del 16%

Soportes de la Promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador . 

El proveedor aportará una de las siguientes opciones:

 

 

Maig

Bruc Jardí

cat

Durada de la promoció:

Del 01-05-2020 al 31-05-2020

 

Descripció de la promoció:

Oferta ​Travesses de Tren i Ecotravessa

Obligació de compra:

Unitats mínimes de la proposta:

 

ECOTRAVESSA, Ref:  TR18-5054, Travessa de Pi,

de 250x22x12     

          

2  Paquets de 20 u.

Pes de la Travessa  42 Kg

Pes paquet x 20 u > 840 Kg

Preu Promo 18,00 €

 

TRAVESSA DE TREN DE RECUPERACIO,

Ref:  TR18-3010,  Travessa de Tren de Pi

1º qualitat. 260x25x15.

1 Paquets de 24 u.

Pes de la Travessa  70 Kg 

Pes del paquet x 24 u > 1.680 Kg

Preu Promo 16,85 €

 

Quan fer la comanda:

S'enviarà automàticament

Visita delegats:  

No visita

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

Roll-up del proveidor

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Travesses"

 

Com cobrar del proveïdors:

Preu net pactat en factura

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-05-2020 al 31-05-2020

Descripción de la promoción:

Oferta ​Traviesas de Tren i Ecotraveesas

Obligación de compra:

Unidades mínimas de la propuesta:

 

ECOTRAVIESA, Ref:  TR18-5054, Traviesa de Pino,

de 250x22x12     

          

2  Paquetes de 20 u.

Peso de la Traviesa  42 Kg

Peso paquete x 20 u > 840 Kg

Precio Promo 18,00 €

 

TRAVIESA DE TREN DE RECUPERACIÓN

Ref:  TR18-3010,  Traviesa de Tren de Pino

1º calidad. 260x25x15.

1 Paquete de 24 u.

Peso de la Traviesa  70 Kg 

Peso del paquete x 24 u > 1.680 Kg

Preo Promo 16,85 €

Cuando hacer el pedido:

Se enviará automaticamente

Visita delegados:  

No visita

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. Roll-up del proveedor

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Traviesas"

Como cobrar del proveedor:

Precio neto pactado en factura

 

Juny

Valsec

cat

Durada de la promoció:

Del 01-06-2020 al 30-06-2020

Descripció de la promoció:

T'en portes 5 sacs i en pagues 4

 

Obligació de compra:

5 palets per referencia que es vulgui comprar

 

Quan fer la comanda:

Última setmana de març

Visita delegats:  

No visita

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Valsec"

 

Com cobrar del proveïdors:

Carreguem 5 palets i en paguem 4

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-06-2020 al 30-06-2020

Descripción de la promoción:

Te llevas 5 sacos y pagas 4

Obligación de compra:

5 palets por referencia que se quiera comprar

 

Cuando hacer el pedido:

Última semana de marzo

Visita delegados:  

No visita

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Valsec"

Como cobrar del proveedor:

Cargamos 5 palets y pagas 4

 

 

Juny

Kerakoll

cat

Durada de la promoció:

Del 01-06-2020 al 06-06-2020

Descripció de la promoció:

Comprant 13 Bosses de brides de 400mm, et regalem unes tenalles i dues bosses de cunyes de 100 unitats

Obligació de compra:

4 packs de 13 bosses  (heu d, escollir les mides…)

 

03931

8413797039313 Brida 3-12mm 0,5mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

02839

8413797028393 Brida 3-12mm 1mm Delta Level System (B-400 un) 13( 1 caixa)

02842

8413797028423 Brida 3-12mm 1,5mm Delta Level System (B-400 un) 13( 1 caixa)

02854

8413797028546 Brida 3-12mm 2mm Delta Level System (B-400 un) 13(1 caixa)

 

02843

8413797028430 Cuña Delta Level System (B-100 un) 8, sens càrrec

03901

8413797039016 Tenaza Delta Level System Fast-Fix 4 sense càrrec

 

Quan fer la comanda:

Última setmana de Maig ​

Visita delegats:  

Última setmana de Maig ​

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquesta setmana demana la teva promoció de Nivellació Rubí"

 

Com cobrar del proveïdors:

Material sense càrrec

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-06-2020 al 06-06-2020

Descripción de la promoción:

Comprant 13 Bosses de brides de 400mm, et regalem unes tenalles i dues bosses de cunyes de 100 unitats

Obligación de compra:

packs de 13 bosses  (heu d, escollir les mides…)

 

03931

8413797039313 Brida 3-12mm 0,5mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

02839

8413797028393 Brida 3-12mm 1mm Delta Level System (B-400 un) 13( 1 caixa)

02842

8413797028423 Brida 3-12mm 1,5mm Delta Level System (B-400 un) 13( 1 caixa)

02854

8413797028546 Brida 3-12mm 2mm Delta Level System (B-400 un) 13(1 caixa)

 

02843

8413797028430 Cuña Delta Level System (B-100 un) 8, sens càrrec

03901

8413797039016 Tenaza Delta Level System Fast-Fix 4 sense càrrec

Cuando hacer el pedido:

Última semana de mayo

Visita delegados:  

Última semana de mayo

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. 

Frase a poner en los soportes:

"Durante esta semana pide tu promoción de Nivelación Rubí"

 

Juny-Juliol

Rubí

cat

Durada de la promoció:

Del 01-06-2020 al 31-07-2020

Descripció de la promoció:

Comprant 13 Bosses de brides de 400mm, et regalem unes tenalles i dues bosses de cunyes de 100 unitats

Obligació de compra:

4 packs de 13 bosses  (heu d'escollir les mides…)

 

03931

8413797039313 Brida 3-12mm 0,5mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

02839

8413797028393 Brida 3-12mm 1mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

02842

8413797028423 Brida 3-12mm 1,5mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

02854

8413797028546 Brida 3-12mm 2mm Delta Level System (B-400 un) 13 (1 caixa)

 

02843

8413797028430 Cuña Delta Level System (B-100 un) 8, sens càrrec

03901

8413797039016 Tenaza Delta Level System Fast-Fix 4 sense càrrec

 

Quan fer la comanda:

Última setmana de Maig ​

Visita delegats:  

Última setmana de Maig ​

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquesta setmana demana la teva promoció de Nivellació Rubí"

 

Com cobrar del proveïdors:

Material sense càrrec

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-06-2020 al 31-07-2020

Descripción de la promoción:

Comprando 13 Bolsas de brides de 400mm, te regalamos unas tenazas y dos bolsas de cuñas de 100 unidades

Obligación de compra:

packs de 13 bolsas (se tienen que escojer las medidas…)

 

03931

8413797039313 Brida 3-12mm 0,5mm Delta Level System (B-400 un) 13

(1 caja)

02839

8413797028393 Brida 3-12mm 1mm Delta Level System (B-400 un) 13( 1 caja)

02842

8413797028423 Brida 3-12mm 1,5mm Delta Level System (B-400 un) 13

(1 caja)

02854

8413797028546 Brida 3-12mm 2mm Delta Level System (B-400 un) 13(1 caja)

 

02843

8413797028430 Cuña Delta Level System (B-100 un) 8, sin cargo

03901

8413797039016 Tenaza Delta Level System Fast-Fix 4 sin cargo

Cuando hacer el pedido:

Última semana de mayo

Visita delegados:  

Última semana de mayo

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. 

Frase a poner en los soportes:

"Durante esta semana pide tu promoción de Nivelación Rubí"

 

Juny-Juliol

Hikoki

cat

Durada de la promoció:

Del 1-06-2020 al 31-07-2020

 

Descripció de la promoció:

Oferta ​HIKOKI LOT 142F+ disc de regal

 

Obligació de compra:

12 lots

 

Quan fer la comanda:

S'enviaran automàticament

Visita delegats:  

1ª setmana de juny

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Hikoki"

 

Com cobrar del proveïdors:

Preus nets pactats amb factura

Com cobrar del proveïdors:

Preus nets pactats amb factura 93€ net.

es

Durada de la promoción:

Del 1-06-2020 al 31-07-2020

Descripción de la promoción:

Oferta ​HIKOKI LOT 142F+ disco de regalo

Obligación de compra:

12 lotes

Cuando hacer el pedido:

Se enviará automaticamente

Visita delegados:  

1ª semana de junio

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Hikoki"

Como cobrar del proveedor:

Precios netos pactados en factura

Com cobrar del proveedor

Precios netos pactados con factura 93€ neto.

 

Agost

Algiss

cat

Durada de la promoció:

Del 01-08-2020 al 30-08-2020

 

Descripció de la promoció:

 ALGISS CRISTAL, 4X3, excepte Ready

Obligació de compra:

4 palets per referencia que es vulgui comprar

 

Quan fer la comanda:

S'enviarà automàticament

Visita delegats:  

Última setmana de març

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

Roll-up del proveidor

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Cristal"

 

Com cobrar del proveïdors:

Descomte afegit en factura

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-08-2020 al 30-08-2020

Descripción de la promoción:

ALGISS CRISTAL, 4X3, excepto Ready

Obligación de compra:

4 palets por referencia que se quiera comprar

Cuando hacer el pedido:

Se enviará automaticamente

Visita delegados:  

Última setmana de marzo

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador. Roll-up del proveedor

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Cristal"

Como cobrar del proveedor:

Descueno añadido en factura

 

Agost

Adequa

Durada de la promoció:

Del 01-08-2020 al 30-08-2020

 

 

Setembre

Valsec

cat

Durada de la promoció:

Del 01-09-2020 al 30-04-2020

Descripció de la promoció:

T'en portes 5 sacs i en pagues 4

 

Obligació de compra:

5 palets per referencia que es vulgui comprar

 

Quan fer la comanda:

Última setmana de setmbre

Visita delegats:  

No visita

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Valsec"

 

Com cobrar del proveïdors:

Carreguem 5 palets i en paguem 4

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-09-2020 al 30-04-2020

Descripción de la promoción:

Te llevas 5 sacos y pagas 4

Obligación de compra:

5 palets por referencia que se quiera comprar

 

Cuando hacer el pedido:

Última semana de septiembre

Visita delegados:  

No visita

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Valsec"

Como cobrar del proveedor:

Cargamos 5 palets y pagas 4

 

 

Setembre

Giscosa

cat

Durada de la promoció:

Del 01-09-2020 al 30-04-2020

Descripció de la promoció:

T'en portes 5 sacs i en pagues 4

 

Obligació de compra:

5 palets per referencia que es vulgui comprar

 

Quan fer la comanda:

Última setmana de setmbre

Visita delegats:  

No visita

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Valsec"

 

Com cobrar del proveïdors:

Carreguem 5 palets i en paguem 4

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-09-2020 al 30-04-2020

Descripción de la promoción:

Te llevas 5 sacos y pagas 4

Obligación de compra:

5 palets por referencia que se quiera comprar

 

Cuando hacer el pedido:

Última semana de septiembre

Visita delegados:  

No visita

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Valsec"

Como cobrar del proveedor:

Cargamos 5 palets y pagas 4

 

 

Octubre

Mapei

cat

Durada de la promoció:

Del 1-10-2020 al 31-10-2020

 

Descripció de la promoció:

Per la compra de 4 sacs de Mapegrou T40, et regalem una bossa de Mapefer

Obligació de compra:

4 pallets de MAPEGRIUT T40

 

​Quan fer la comanda:

Última setmana de setembre

 

Visita delegats:  

Última setmana de setembre

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador . 

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Mapei"

 

Com cobrar del proveïdors:

Mapefer sense càrrec

 

es

Durada de la promoción:

Del 1-10-2020 al 31-10-2020

Descripción de la promoción:

Por la compra de 4 sacos de Mapegrou T40, te regalamos una bolsa de Mapefer

Obligación de compra:

4 palets de Mapregriut T40

 

Cuando hacer el pedido:

Última semana de septiembre

 

Visita delegados:

Ultima semana de septiembre

 

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador.

Frase a poner en los soportes:

"Durante este mes pide tu promoción de Mapei"

Como cobrar del proveedor:

Mapefer sin cargo

 

 

Octubre - Novembre

Rubí

cat

Durada de la promoció:

Del 01-09-2020 al 30-30-2020

Descripció de la promoció:

POR LA COMPRA DE 3 TVA-115 REF. 31932, Regal de 1 DISC TVR-115 MM REF. 30986.

 

Obligació de compra:

30 discs tva-115 ref 31932 per soci

Quan fer la comanda:

S'enviaran directament

Visita delegats:  

Última setmana de Setembre

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador .

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promo de Discs Rubí"

 

Com cobrar del proveïdors:

Material sense càrrec

 

es

Durada de la promoción:

Del 01-09-2020 al 30-30-2020​

Descripción de la promoción:

Por la compra de 3 3 TVA-115 REF. 31932, Regalo de 1 DISC TVR-115 MM REF. 30986.

 

Obligación de compra:

30 discos tva-115 ref 31932 por socio

Cuando hacer el pedido:

Se mandarán directamente

Visita delegados:  

Última setmana de Setembre

 

Suportes de la promoción:

Albaranes, facturas, presupuestos, emailings, A3 en el mostrador .

 

Frase para poner en los soportes

"Durante este mes pide tu promo Rubí"

 

Com cobrar del proveïdors:

Material sin cargo

 

 

TENDÈNCIES / TENDENCIAS

Show More

CONTACTE / CONTACTO

C/ dels Caputxins 9, Entresòl

08800, Vilanova i la Geltrú

Barcelona

T. 620 200 512

matdeco@matdeco.org

ASSOCIATS / ASOCIADOS